The cart is empty

Smluvní podmínky MyDreams.cz Hosting

I. Základní pojmy

 1. Poskytovatelem je společnost MyDreams innovations s.r.o. se sídlem Srázná 229, Hýskov, 26706, IČ 02543524, DIČ: CZ02543524 plátce DPH, Zapsaná v obch. rejstříku vedeném v Praze, oddíl C, vložka 220668, která provozuje hosting MyDreams.cz, Hostzona.cz, EUhosting.cz, GeekHosting.cz, xxxhosting.cz, ZLO.ST, usdwebhosting.com, wishosting.cz, bitcoinwebhosting.cz, bitcoinVPS.cz a mydreams.hosting, s platností od 01.03.2004.
 2. Uživatelem je jakákoliv právnická osoba, nebo fyzická osoba způsobilá k právním úkonům, která při respektování těchto Všeobecných obchodních podmínek uzavře s poskytovatelem smlouvu o poskytování datových telekomunikačních služeb.
 3. Provozem serveru se rozumí poskytování datových telekomunikačních služeb spočívajících v technické správě domény 2. úrovně a hostingu uživatele na technických prostředcích poskytovatele, které jsou provozovány na území Evropské únie.

II. Provozní podmínky, práva a povinnosti poskytovatele, práva a povinnosti uživatele

 1. Poskytovatel zajistí na základě uzavřené smlouvy pro uživatele nepřetržitý provoz serverů, na kterém bude provozovaná služba uživatele,
 2. Poskytovatel zajistí na základě uzavřené smlouvy pro uživatele nepřetržitý dohled nad vlastními technickými prostředky, včetně jejich servisu a odpovídající technickou podporu a hotline podle typu poskytované služby, u správce doménového jména zajistí poskytovatel pro uživatele registraci a provoz doménového jména v doméně 2. úrovně.
 3. Za účelem poskytování služeb dle Smlouvy o poskytování datových telekomunikačních služeb se uživatel zavazuje poskytnout poskytovateli nutnou součinnost, zejména při montáži, seřízení, údržbě, doplnění, opravě, úpravě, měření, revizi, demontáži apod. technického zařízení poskytovatele, a to po celou dobu trvání smlouvy.
 4. Uživatel bere na vědomí, že při zajišťování činností dle odst. 2. tohoto článku může dojít k výpadku služeb poskytovaných na základě Smlouvy.
 5. Uživatel bere na vědomí, že služby jsou poskytovány výhradně pro jeho potřebu a nesmí využívání těchto služeb umožnit třetím osobám bez písemného souhlasu poskytovatele. Uživatel odpovídá za škodu, kterou poskytovateli způsobí v důsledku jakéhokoliv neoprávněného užívání poskytnutých služeb.
 6. Uživateli je zakázáno a poskytovatel je oprávněn okamžitě ukončit poskytování služeb dle Smlouvy, jestliže uživatel poruší zákaz a prostřednictvím poskytovatele bude na Internetu :
  • nabízet nebo šířit obsah, který je v rozporu s právním řádem ČR a platnými mezinárodními úmluvami, jimiž je ČR vázána
  • propagovat potlačování Ústavou zaručených základních práv a občanských svobod u skupin, jednotlivců nebo národů
  • nabízet nebo šířit nezákonný pornografický materiál
  • provozovat servery nabízející nelegálně získaný software za účelem jeho dalšího prodeje a poskytování tohoto nelegálního software třetím osobám
  • provozovat servery zaměřující se na spam
  • provozovat servery přitěžující databázové systémy (např. použití nevhodné databáze, špatná indexace dat a pod.)
  • umisťovat na síť Internet rasistické informace; informace, které by mohly poškodit dobré jméno poskytovatele, případně jiný materiál, jehož obsah je v rozporu s právním řádem ČR nebo mezinárodními smlouvami, kterými je ČR vázána
  • provozovat servery uživatelů, kteří poškozují dobré jméno poskytovatele či jeho pracovníků
  • porušovat autorská a jiná práva třetích osob, včetně duševního vlastnictví
  • provozovat servery, jejichž obsah je v rozporu s dobrými mravy
  • používat a šířit nástroje, které by ohrožovaly bezpečnost sítě Internet
  • provozovat dlouhodobě výkonově náročné procesy
  • provozovat jakékoliv servery, jež se i částečně dají zařadit do výše uvedených kategorií, přičemž případné zařazení uživatelova obsahu do některé z výše uvedených kategorií je plně na uvážení poskytovatele.
 7. případě, že se uživatel dopustí jednání vyjmenovaného v předchozím odstavci (bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele), odpovídá za škodu, která poskytovateli v souvislosti s takovýmto porušením smluvních povinností vznikla.

III. Domény

 1. Správcem doménových jmen v "top level" doméně je uživatelem zvolená společnost Subreg.cz, která má oprávnění provádět Registrace domén 2. úrovně ( dále jen registrátor ).
 2. Uživatel má doménové jméno v doméně 2. úrovně pronajaté do užívání od registrátora. Za tento pronájem doménového jména platí uživatel poskytovateli a ten zvolenému registrátorovi poplatek.
 3. Veškerá dispoziční práva k pronajatému a zaplacenému doménovému jménu náleží uživateli, který je oprávněn v rámci pronájmu s daným jménem nakládat dle obchodních podmínek příslušného registrátora domény 2. úrovně.
 4. Uživatel si je vědom, že cena domén může být libovolně navýšena nebo snížena v závislosti na kurzu EUR a USD k České koruně

IV. Závady, odstávky, reklamace, poruchy

 1. V souvislosti s poskytovanými službami může docházet k jejich dočasnému omezení, přerušení nebo snížení jejich kvality. V takovém případě poskytovatel nenese odpovědnost za škody, které uživateli nebo třetím osobám vzniknou nefunkčností serveru, poškozením, ztrátou nebo únikem dat. Stejně tak poskytovatel za škody neodpovídá v případech uvedených v odst. 2, 5 a 8 tohoto článku.
 2. Poskytovatel má právo u každého ze strojů u libovolné služby na plánovanou odstávku k provedení nutných bezpečnostních upgrade softwaru, údržbu či výměnu hardwaru, a to v rozsahu 60 minut. Tuto plánovanou odstávku je poskytovatel povinnen oznámit na svých internetových stránkách nejpozději 24 hodin před zahájením plánované odstávky.
 3. Poskytovatel bude podle svých možností realizovat odstávku v době nižšího provozu o víkendech, svátcích a v nočních hodinách. Poskytovatel provede odstávku na dobu nezbytně nutnou k provedení činností dle odstavce 2. tohoto článku.
 4. Poskytovatel neodpovídá za překážky, které nastaly nezávisle na jeho vůli a brání mu v plnění jeho povinností. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny. Poskytovatel neodpovídá uživateli nebo třetím osobám za škody, včetně nároků na náhradu ušlého zisku, které jim vzniknou v souvislosti s přerušením dodávky služeb, dojde-li k přerušení zásahem vyšší moci, zneužitím poskytovaných služeb třetími osobami, nebo jejich nelegálními zásahy.
 5. Uživatel je povinen reklamaci výpadků a poruch uplatnit u poskytovatele písemně ve lhůtě nejpozději tří kalendářních dnů od ukončení, nebo odstranění výpadku.
 6. Uživatel nemá právo na slevu z ceny za poskytované služby v souvislosti s výpadkem sítě housingového centra, ve kterém jsou umístěny technické prostředky poskytovatele.
 7. Reklamace nemá odkladný účinek a uživatel je povinen zaplatit poskytovateli účtované ceny služeb v plné výši do data jejich splatnosti.
 8. Poskytovatel nepřizná slevu z ceny poskytovaných služeb, pokud uživatel nehradí řádně a včas poskytované služby. Pokud poskytovatel v rámci reklamačního řízení přizná uživateli slevu z ceny služeb a uživatel služby nehradí řádně a včas, má poskytovatel právo veškeré své finanční nároky vůči uživateli započíst na přiznanou slevu z ceny služeb.
 9. Uživatel odpovídá za škodu, kterou poskytovateli, případně třetím osobám, způsobí zejména tím, že na serveru poskytovatele bude spouštět nevhodné a přetěžující skripty snižující rychlost odezvy strojů poskytovatele nebo znemožňující dostupnost třetích osob.,
 10. Uživatel odpovídá za škodu, kterou poskytovateli, případně třetím osobám způsobí tím, že ze serveru bude odesílat nevyžádnou poštu. Způsobená škoda se zejména týká umístění IP adresy serveru na blacklisty, a finanční postiny od anti-spam autorit a UOOU.
 11. Uživatel bere na vědomí, že kromě přiznané slevy z ceny poskytovaných služeb poskytovatel neodpovídá za škody v důsledku neposkytnutí služeb, nebo vadného poskytnutí služeb.
 12. Uživatel je povinnen vytvářet lokální kopii svých dat umístěných na serverech poskytovatele.

V. Objednávky, smlouvy, platební podmínky

 1. Uživatel zamýšlené služby objednává u poskytovatele formou uzavření Smlouvy o poskytování datových telekomunikačních služeb. V této Smlouvě se strany dohodnou na předmětu a rozsahu plnění, platebních a dalších podmínkách.
 2. Za poskytované služby náleží poskytovateli úplata. Způsob účtování jednotlivých služeb poskytnutých uživateli je dán typem služby. Uživatel se zavazuje, že bude respektovat platební podmínky uvedené ve Smlouvě. V této Smlouvě se strany dohodnou na ceně poskytovaných služeb v závislosti na délce fakturačního období, na případných slevách nebo přirážkách, způsobech platby, délce fakturačního období apod.
 3. U placených služeb bude poskytovatel fakturovat předem, pokud se strany nedohodnou jinak. V den obdržení platby poskytovatel aktivuje uživateli službu a spolu s konfiguračním protokolem zašle na e-mail uživatele daňový doklad - konečnou fakturu.
 4. Uživatel nemá nárok na vrácení poměrné části zaplacené ceny za služby neposkytnuté v případě předčasného ukončení Smlouvy uživatelem bez uvedení závažného důvodu, kterým je např. neodůvodněné neplnění smluvních podmínek poskytovatelem.
 5. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 6. Zákazník vyslovuje souhlas s vystavením elektronické účtenky k platbě dle zákona o evidenci tržeb.
 7. Poskytovatel si vyhrazuje právo neuzavřít Smlouvu s Uživatelem před zahájením plnění služeb, pokud shledá Poskytovatel jakékoliv pochybnosti na straně Uživatele.
 8. Poskytovatel je oprávněn účtovat poplatek za aktivaci pozastavené služby v částce 400 Kč bez DPH.
 9. Uživatel se závazkem k poskytovateli je povinen zaplatit 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

 

VI. Trvání a zánik Smluv o poskytování datových telekomunikačních služeb

 1. Smlouvu lze uzavřít na dobu určitou, a to na dobu až jednoho roku.
 2. Výpověď Smlouvy je uživatel povinen zaslat písemně (v elektronické formě) na emailovou adresu poskytovatele. Poskytovatel přijetí výpovědi potvrdí uživateli zpětným emailem. Písemnou výpověď lze doporučeně odeslat na adresu sídla poskytovatele. V pochybnostech o dnu doručení se má za to, že písemná výpověď byla poskytovateli doručena nejpozději sedmý den po jejím podání na poštu.
 3. Pokud si uživatel v průběhu výpovědní lhůty nezmění poskytovatele hostingu (včetně změny DNS záznamu a technického správce), zavazuje se uhradit poskytovatelem vystavenou fakturu na další časové období podle dosud využívané služby.
 4. Poskytovatel má právo vypovědět Smlouvu okamžitě, porušuje-li uživatel smluvní, nebo všeobecné obchodní podmínky, neplatí-li za odebrané služby, nebo je-li více jak 14 dnů v prodlení s plněním finančních závazků vůči poskytovateli.
 5. Vypovězení smlouvy ze strany poskytovatele probíhá následovně:
  • První den v prodlení s plněním finančních závazků - Pozastavení služeb
  • 10 dní v prodlení s plněním finančních závazků - Ukončení služeb a smazání všech dat bez možnosti obnovy.
 6. V případě porušování smluvních podmínek ze strany poskytovatele, má uživatel právo vypovědět uzavřenou Smlouvu s okamžitou platností.
 7. Poskytovatel zasílá výpověď uživateli e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě.

VII. Registrace uživatelů

 1. Všechny údaje zadávané v registraci, v dalších formulářích a Smlouvách musí být pravdivé. Při jakékoliv změně těchto údajů je uživatel povinen provést jejich opravu, či o opravu požádat poskytovatele. Údaje je možné měnit on-line přímo přes webové rozhraní poskytovatele.
 2. Registrovaný uživatel nese plnou odpovědnost za všechny objednávky, požadavky a činnosti, provedené přes administraci na MyDreams.cz.
 3. Registrovaný uživatel nese plnou odpovědnost za vše, k čemu na účtu dojde v souvislosti se zjištěním uživatelova přihlašovacího jména a hesla jinou osobou, které nebude způsobeno poskytovatelem.
 4. Registrovaný uživatel souhlasí s tím, že mu poskytovatel bude zasílat formou e-mailu informace o novinkách v nabídce jeho společnosti.
 5. Registrovaný uživatel souhlasí s tím, že informace o uživateli (vyjma osobních dat chráněných zákonem č. 101/2000 Sb.) budou použity pro marketingové účely poskytovatele.

VIII. Ochrana osobních údajů

 1. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.
 2. Veškeré údaje získané od zákazníků užíváme výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytujeme je třetím osobám. Výjimku představují společnosti zajišťující dopravu nebo platební styk, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové vyřízení objednávky. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládáme s osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.
 3. Vytvořením a zaplacením objednávky uživatel uděluje souhlas se zpracováváním osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení.
 4. Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen „GDPR“), dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů.
 5. Uživatel tímto uděluje do odvolání tohoto souhlasu společnosti MyDreams innovations s.r.o. se sídlem Srázná 229, Hýskov, 26706, IČ 02543524, DIČ: CZ02543524 plátce DPH, Zapsaná v obch. rejstříku vedeném v Praze, oddíl C, vložka 220668 (dále jen „Poskytovatel“), jakožto správci osobních údajů, souhlas s tím, aby zpracovával (a to i automatizovaně a zejména prostřednictvím shromažďování, monitorování, profilování, vyhodnocování a uchovávání) osobní údaje. To vše pro účel zjištění relevantních potřeb uživatele a nabídnutí a poskytnutí vhodných obchodních nabídek a benefitních zákaznických programů Poskytovatele, a to v tištěné formě i elektronickými prostředky. Osobní údaje, které budou na základě tohoto souhlasu zpracovávány, zahrnují jméno, příjmení, titul, trvalý pobyt/místo podnikání, datum narození, rodné číslo, číslo bankovního účtu, údaje z předložených dokladů, údaje o platbách a platební morálce, platební údaje SIPO, telefonní a e-mailové spojení, informace identifikující zařízení nebo osobu spojenou s užíváním zařízení, např. IP adresy nebo identifikátory cookies a informace o nákupních preferencích.
 6. Tento souhlas uděluje Uživatel dobrovolně a je si vědom toho, že souhlas může kdykoliv odvolat, a to stejným způsobem, jakým ho udělil.
 7. Uživatel zároveň bere na vědomí, že neudělení nebo odvolání tohoto souhlasu může mít za následek to, že některé služby nebude možné nabídnout na míru jeho potřebám.
 8. Uživatel bere na vědomí, že i bez udělení tohoto souhlasu svědčí Poskytovateli právo zasílat obchodní nabídky a sdělení s nabídkou vlastních produktů a služeb po dobu trvání smlouvy, a to do doby než s tímto vyjádřím nesouhlas.
 9. Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“), a s účinností od 25. 5. 2018 ve smyslu Nařízení GDPR je Provozovatel oprávněn zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu:
  • jméno, příjmení, titul, rodné číslo, případně datum narození, místo narození, pohlaví
  • trvalý pobyt nebo jiný pobyt a státní občanství, číslo telefonu, adresa pro doručování elektronické pošty,
  • kopie osobních dokladů prokazujících totožnost uživatele
  • u podnikající fyzické osoby: obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, místo podnikání a identifikační číslo osoby
  • číslo bankovního účtu vč. jména majitele účtu,
  • údaje o realizovaných i zrušených platebních transakcích
  • veškerou realizovanou komunikaci
  • informace získané z dotazníků nebo obdobných formulářů, o jejichž vyplnění můžete být požádán
  • IP adresu a logy
  • údaje o návštěvách na našich webových stránkách, zejména provozní data, lokalizační data, weblogy, apod., jakož i údaje o Vašem chování v prostředí internetu
 10. Správce údajů je oprávněn na vyžádání tyto údaje poskytnout příslušným státním orgánům.
 11. Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody subjektu údajů, oznámí Vám správce údajů toto porušení bez zbytečného odkladu.
 12. Požádá-li uživatel údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Provozovatel - správce údajů dle § 12 ZOOÚ povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Obsahem informace je vždy sdělení o účelu zpracování osobních údajů, osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji; povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu údajů; příjemci, případně kategoriích příjemců. Správce údajů má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Povinnost správce údajů poskytnout informace subjektu údajů upravenou v § 12 ZOOÚ může za správce plnit zpracovatel.
 13. Uživatel má právo požadovat od správce údajů přístup k osobním údajům, které se ho týkají (včetně potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány), právo požadovat jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů.
 14. Umístění fyzických dat je na území Evropské unie a uživatel splňuje podmínky GDPR o umístění dat.

IX. Zvláštní ujednání

VPS Servery - práva a povinnosti uživatele

 1. Uživatel na svém VPS serveru musí umožnit funkci ping (ICMP reply), pro zajištění monitoringu VPS serveru. V případě pronájmu dedikovaného serveru musí také zpřístupnit informace o systémových prostředcích prostřednictvím SNMP protokolu.
 2. Na VPS serverech není povoleno provozovat dlouhodobě výkonově náročné procesy, zejména se jedná o těžbu cryptoměn a hi-performance computing.

Servery a aplikace pro hromadné rozesílání emailů - práva a povinnosti uživatele

 1. Uživatel má zakázáno na serverech Poskytovatele hromadné rozesílání emailů.
 2. Výjimku pro hromadné rozesílání emailů tvoří servery na virtualizaci KVM a produkty a služeby k tomu určené.
 3. Každou stížnost na hromadné rozesílání emailů ze serveru Uživatele předá Poskytovatel Uživateli k okamžitému vyřešení a napravení situace.
 4. Pokud Uživatel nevyřeší stížnost na hromadné rozesílání emailů ze serveru Uživatele do 6 hodin od upozornění Poskytovatelem, Poskytovatel bez dalšího upozornění pozastaví provoz serveru Uživatele.
 5. Uživatel odpovídá za škodu, kterou poskytovateli způsobí v důsledku jakéhokoliv neoprávněného užívání poskytnutých služeb dle. odstavce 2.5.

Mail servery

 1. Na provozovaných mailserverch může provozovatel automaticky promazávat data v koši.

 

X. NDA - Dodatek o mlčenlivosti

 1. Vzhledem k tomu, že poskytovatel považuje tato jednání za důvěrná,
  - v rámci těchto jednání poskytnutí informací, na jejichž utajení a důvěrnosti má zájem poskytovatel
  - vyžaduje o nich zachování mlčenlivosti,
  rozhodly se obě strany souhlasit s těmito obchodními podmínkami.
 2. Provozovatel a uživatel se dohodly na tom, že následující ustanovení a podmínky budou použity v případě, kdy jedna ze Smluvních stran (dále jen „Poskytovatel důvěrné informace“) poskytne druhé ze Smluvních stran (dále jen „Příjemce důvěrné informace“) důvěrné informace.
 3. Veškeré důvěrné informace vlastněné výhradně Poskytovatelem důvěrné informace a poskytnuté Příjemci důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím Poskytovatele důvěrné informace. Příjemce důvěrné informace musí udržet a chránit jejich důvěrný charakter se stejným úsilím, jaké věnuje ochraně vlastních důvěrných informací, nejméně však v míře obvyklé s přihlédnutím ke všem okolnostem.
 4. S výjimkou rozsahu vyžadovaného účelem této smlouvy Příjemce důvěrné informace souhlasí, že nebude jakkoli rozmnožovat, jakékoli důvěrné informace ani nebude takovéto informace poskytovat třetím stranám ani svým zaměstnancům nebo zástupcům, kteří tyto informace nepotřebují znát pro účely této smlouvy a spolupráce Smluvních stran.
 5. Veškeré nehmotné i hmotné formy důvěrných informací (např. Informace z ftp a databází, mail-listy) dodané podle této smlouvy jsou a zůstanou vlastnictvím Poskytovatele důvěrné informace a tyto důvěrné informace budou zničeny po skončení trvání slouvy.
 6. Důvěrné informace zahrnují zejména
  • obchodní tajemství, postupy, definice, specifikace, programy, všechny informace z ftp a mySQL databáze, mail listy, technické a jiné know-how, provozní metody a postupy, obchodní strategie, obchodní a marketingové plány, návrhy, dohody, smlouvy, finanční, obchodní a další provozní údaje smluvních stran,
  • informace o klientele atp., údaje podléhajících ochraně podle zvláštních zákonů (zejména informace tvořící součást bankovního tajemství podle zák. č. 21/1992 Sb., o bankách a osobní a citlivé údaje podle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů)
 7. Poskytovatel nebude zveřejňovat uživatele mezi reference společnosti bez výslovného svolení uživatele.
 8. Poskytovatel neposkytne žádné kontaktní údaje na uživatele třetí straně, vyjma zákoných povinností, anti-spam autorit a provozovate datacenter.

XI. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytování datových telekomunikačních služeb.
 2. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změny v textu Všeobecných obchodních podmínek.
 3. Poskytovatelem změněné obchodní podmínky jsou platné a účinné od prvého dne měsíce následujícího po měsíci, kdy byly zveřejněny na webových stránkách poskytovatele.
 4. V případě doručování zpráv prostřednictvím e-mailu platí, že zpráva byla druhé straně doručena třetím dnem po jejím odeslání.
 5. Strany se zavazují bez zbytečného odkladu vzájemně informovat o změnách svých kontaktních údajů ( sídel, adres, telefonních čísel, faxů, e-mailů apod.).
 6. Změny a dodatky Smluv musí mít písemnou formu a musí být podepsány osobami oprávněnými za smluvní strany jednat.
 7. V souladu s ustanovením § 262 odst. 1 Obch. z. se smluvní strany dohodly, že jejich smluvní závazkové vztahy se budou řídit obchodním zákoníkem. Vztahy neupravené tímto kodexem se řídí zákonem č. 151/2000 Sb. o telekomunikacích, zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, případně občanským zákoníkem.
 8. Při uzavření Smlouvy o poskytování datových telekomunikačních služeb obdrží uživatel jeden výtisk těchto Všeobecných obchodních podmínek. Podpisem Smlouvy o poskytování datových telekomunikačních služeb uživatel stvrzuje, že byl seznámen se Všeobecnými obchodními podmínkami poskytování služeb na serverech MyDreams.cz.
 9. Smluvní strany se dohodly, že veškeré majetkové spory mezi nimi, které vzniknou na základě nebo v souvislosti se Smlouvou, budou s konečnou platností rozhodovány u Obvodního soudu pro Beroun
 10. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 01.05.2018.