Košík je prázdný

PHPMailer je jedním z nejoblíbenějších nástrojů pro odesílání e-mailů v PHP. Jeho oblíbenost pramení z jeho flexibility a snadnosti použití, zvláště při práci se SMTP serverem. SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) je standardní protokol pro odesílání e-mailových zpráv na internetu. Tento návod vám ukáže, jak nastavit PHPMailer a použít SMTP pro odesílání e-mailů.

Krok 1: Instalace PHPMailer

Nejprve je potřeba nainstalovat PHPMailer. To lze udělat pomocí Composeru, což je nástroj pro správu závislostí v PHP. Pokud máte Composer nainstalován, jednoduše spusťte:

composer require phpmailer/phpmailer

 

Krok 2: Konfigurace PHPMailer pro Použití SMTP

Po instalaci PHPMaileru můžete začít s konfigurací pro odesílání e-mailů pomocí SMTP. Zde je příklad jednoduchého skriptu:

<?php
use PHPMailer\PHPMailer\PHPMailer;
use PHPMailer\PHPMailer\SMTP;
use PHPMailer\PHPMailer\Exception;

require 'vendor/autoload.php';

$mail = new PHPMailer(true);

try {
  //Server settings
  $mail->SMTPDebug = SMTP::DEBUG_SERVER;           // Enable verbose debug output
  $mail->isSMTP();                      // Send using SMTP
  $mail->Host    = 'smtp.example.com';           // Set the SMTP server to send through
  $mail->SMTPAuth  = true;                  // Enable SMTP authentication
  $mail->Username  = Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.';        // SMTP username
  $mail->Password  = 'your_password';            // SMTP password
  $mail->SMTPSecure = PHPMailer::ENCRYPTION_STARTTLS;     // Enable TLS encryption; `PHPMailer::ENCRYPTION_SMTPS` encouraged
  $mail->Port    = 587;                  // TCP port to connect to, use 465 for `PHPMailer::ENCRYPTION_SMTPS` above

  //Recipients
  $mail->setFrom(Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.', 'Mailer');
  $mail->addAddress(Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.', 'Joe User');   // Add a recipient

  // Content
  $mail->isHTML(true);                    // Set email format to HTML
  $mail->Subject = 'Here is the subject';
  $mail->Body  = 'This is the HTML message body <b>in bold!</b>';
  $mail->AltBody = 'This is the body in plain text for non-HTML mail clients';

  $mail->send();
  echo 'Message has been sent';
} catch (Exception $e) {
  echo "Message could not be sent. Mailer Error: {$mail->ErrorInfo}";
}

 

Krok 3: Bezpečnostní Úvahy

Při odesílání e-mailů přes SMTP je důležité mít na paměti bezpečnost. Ujistěte se, že:

 1. Používáte bezpečné připojení: Použití šifrování, jako je TLS nebo SSL, je nezbytné pro zabezpečení vašich e-mailových transakcí.

 2. Bezpečně uchovávejte přihlašovací údaje: Nikdy neukládejte hesla a uživatelská jména ve zdrojovém kódu. Použijte bezpečné metody pro uchování citlivých údajů, například prostřednictvím proměnných prostředí.

 3. Ošetřete chyby a výjimky: Správné ošetření chyb vám pomůže zachytit a řešit problémy spojené s odesíláním e-mailů.

 

Krok 4: Testování

Před nasazením vašeho e-mailového řešení je důležité provést důkladné testování. Ujistěte se, že e-maily dorazí jak do standardních e-mailových klientů, tak do různých webmailových služeb.

 

Použití PHPMaileru pro odesílání e-mailů přes SMTP je efektivní a flexibilní řešení pro mnoho PHP aplikací. S náležitou konfigurací a bezpečnostními opatřeními můžete zajistit spolehlivé a bezpečné odesílání e-mailů pro vaše podnikání nebo osobní projekty.