Košík je prázdný

V digitálním světě jsou organizace často vystaveny různým hrozbám, které mají za cíl ohrozit dostupnost jejich webových služeb. Mezi nejznámější typy útoků, které se zaměřují na dostupnost, patří DOS, DDOS, DrDOS a RDDoS. V tomto článku se podíváme podrobněji na tyto hrozby a jak se od sebe liší.

  1. DOS (Denial of Service) -  Útok typu Denial of Service (DoS) je záměrný pokus přetížit webový server nebo síťové zařízení tak, aby bylo nedostupné pro legitimní uživatele. Útočník zasílá velké množství požadavků na server, což vyčerpává jeho prostředky a brání v přijímání a zpracování dalších legitimních požadavků. Útok DoS může být prováděn jedním útočníkem s jedním zařízením nebo pomocí botnetu, což je síť kompromitovaných zařízení ovládaných útočníkem.

  2. DDOS (Distributed Denial of Service) - DDOS je rozšířenou variantou útoku DoS, která využívá mnoho různých zařízení k provedení útoku. Útočník používá botnety, které se skládají z mnoha kompromitovaných zařízení, a koordinovaně je využívá k odesílání velkého množství požadavků na cílový server nebo síť. DDOS útoky jsou složitější na odhalení a zvládnutí, protože pocházejí z různých zdrojů a jsou distribuovány po celém světě.

  3. DrDOS (Distributed Reflective Denial of Service) - DrDOS je variantou DDOS útoku, který využívá reflektovaného provozu. Útočník využívá zranitelné servery nebo služby, které jsou schopny generovat odpovědi s vyšší propustností než samotný útok. Tyto odpovědi jsou pak přesměrovány na cílový server nebo síť, což způsobuje přetížení. Útočník tak může maximalizovat dopad útoku pomocí malého množství odeslaného provozu.

  4. RDDoS (Recursive DNS Denial of Service) - RDDoS je sofistikovaná forma útoku, která využívá zranitelnosti v DNS (Domain Name System). Útočník zasílá manipulované DNS dotazy na cílový DNS server, který je následně nucen provádět nekonečné rekursivní dotazy na jiné servery, což způsobuje přetížení a nedostupnost služby. RDDoS útoky jsou náročné na detekci a odvrácení, protože využívají zranitelností v infrastruktuře DNS.

Proti těmto útokům existují různá opatření, která organizace mohou přijmout. Patří sem použití firewallů, IDS/IPS systémů, monitorování provozu sítě, pravidelná aktualizace softwaru a systémů, využívání služeb CDN (Content Delivery Network) a další. Důležité je také mít plán kontinuity podnikání a mechanismy pro odvrácení útoků, aby byla zajištěna dostupnost webových služeb i v případě útoku.

Je třeba si uvědomit, že hrozby na dostupnost se stále vyvíjejí, a proto je nezbytné pravidelně aktualizovat bezpečnostní postupy a používat moderní nástroje a technologie, které pomáhají v boji proti těmto útokům.