Košík je prázdný

Vývoj aplikací a služeb v prostředí kontejnerizace vyžaduje efektivní správu přístupů a oprávnění. Zásady přístupu na základě rolí (Role-Based Access Control, RBAC) v Kubernetes nabízí flexibilní a bezpečný způsob, jak řídit, kdo může co dělat v rámci Kubernetes clusteru. Tento článek poskytuje podrobný návod na implementaci a správu RBAC na CentOS 7.

Předpoklady

Před zahájením je důležité mít:

 • Nainstalovaný CentOS 7.
 • Nainstalovaný a konfigurovaný Kubernetes cluster.
 • Přístup k clusteru s administrátorskými právy.

Instalace a konfigurace

1. Aktualizace systému a instalace potřebných balíčků

Nejdříve aktualizujte systém a nainstalujte potřebné balíčky pomocí následujících příkazů:

sudo yum update -y
sudo yum install -y kubelet kubeadm kubectl

2. Povolení RBAC na Kubernetes clusteru

Pro povolení RBAC na vašem Kubernetes clusteru, ujistěte se, že API server je spuštěn s parametrem --authorization-mode=RBAC. Toto nastavení obvykle najdete v konfiguračním souboru API serveru, který je umístěn na master nodu v /etc/kubernetes/manifests/kube-apiserver.yaml.

Konfigurace RBAC

1. Vytvoření uživatelských rolí

Role definují, co mohou uživatelé dělat. Pro vytvoření role použijte manifest s definicí oprávnění. Například, pro vytvoření role pod-reader, která umožňuje čtení informací o pods, vytvořte soubor pod-reader-role.yaml s následujícím obsahem:

kind: Role
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
metadata:
 namespace: default
 name: pod-reader
rules:
- apiGroups: [""]
 resources: ["pods"]
 verbs: ["get", "watch", "list"]

Aplikujte tento manifest pomocí příkazu kubectl apply -f pod-reader-role.yaml.

2. Přiřazení rolí uživatelům

Po vytvoření role ji musíte přiřadit konkrétním uživatelům nebo skupinám. Pro to využijte RoleBinding. Například, pro přiřazení pod-reader role uživateli jan.novak vytvořte soubor pod-reader-rolebinding.yaml:

kind: RoleBinding
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
metadata:
 name: read-pods
 namespace: default
subjects:
- kind: User
 name: jan.novak
 apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
roleRef:
 kind: Role
 name: pod-reader
 apiGroup: rbac.authorization.k8s.io

Aplikujte tento manifest pomocí příkazu kubectl apply -f pod-reader-rolebinding.yaml.

3. Správa a dohled

Monitoring a auditing

Pro zajištění bezpečnosti a správného fungování RBAC je důležité monitorovat a auditovat všechny akce spojené s RBAC. Kubernetes poskytuje nástroje jako kube-apiserver logy pro auditing. Dále je možné použít externí nástroje pro vizualizaci a analýzu audit logů.

Aktualizace a údržba

Pravidelně aktualizujte role a RoleBindings podle změn ve vašich aplikacích a týmech. Ujistěte se, že oprávnění jsou stále přizpůsobena minimální nutné úrovni pro dané úlohy.

 

Implementace a správa RBAC v Kubernetes na CentOS 7 vyžaduje pečlivé plánování a správné nastavení. S náležitým přístupem můžete zvýšit bezpečnost vašeho Kubernetes clusteru a zajistit, že každý uživatel nebo služba má přesně ta oprávnění, která potřebuje k plnění svých úloh.