Košík je prázdný

Kubernetes Ingress je API objekt, který umožňuje jednoduché směrování externího HTTP a HTTPS provozu do služeb v Kubernetes clusteru. Ingress umožňuje uživatelům jednoduše definovat pravidla přístupu k jejich aplikacím bez nutnosti konfigurace externích load balancerů nebo Proxy serverů. V tomto článku se dozvíte, jak krok za krokem nastavit Kubernetes Ingress na CentOS 7, což je populární distribuce Linuxu vhodná pro provozování produkčních Kubernetes clusterů.

Předpoklady

 • Funkční Kubernetes cluster na CentOS 7.
 • Kubectl nainstalovaný a nakonfigurovaný pro komunikaci s vaším clusterem.
 • Administrátorské práva na clusteru.

Krok 1: Instalace Ingress Controlleru

Prvním krokem je instalace Ingress Controlleru, který bude spravovat přístup k aplikacím na základě definovaných pravidel Ingress. Pro tento návod použijeme Nginx Ingress Controller.

 1. Přidejte oficiální helm chart repozitář pro Nginx Ingress:

  helm repo add ingress-nginx https://kubernetes.github.io/ingress-nginx
  helm repo update
  
 2. Instalujte Nginx Ingress Controller pomocí Helm:

  helm install nginx-ingress ingress-nginx/ingress-nginx --set controller.publishService.enabled=true
  

 

Krok 2: Konfigurace Ingress pravidel

Po instalaci Ingress Controlleru je potřeba definovat pravidla Ingress, která určí, jaký provoz bude směrován do kterých služeb.

 1. Vytvořte soubor my-ingress.yaml s následující definicí:

  apiVersion: networking.k8s.io/v1
  kind: Ingress
  metadata:
   name: example-ingress
   annotations:
    nginx.ingress.kubernetes.io/rewrite-target: /
  spec:
   rules:
   - host: mojedomena.cz
    http:
     paths:
     - path: /testpath
      pathType: Prefix
      backend:
       service:
        name: test-service
        port:
         number: 80
  
 2. Aplikujte konfiguraci:

  kubectl apply -f my-ingress.yaml
  

 

Krok 3: Testování Ingress

Po konfiguraci Ingress pravidel je dobré otestovat, jestli je provoz směrován správně.

 1. Zjistěte externí IP adresu Ingress Controlleru:

  kubectl get svc -n ingress-nginx
  
 2. Upravte soubor /etc/hosts na vašem počítači, aby doména mojedomena.cz směřovala na zjištěnou IP adresu.

 3. Otevřete prohlížeč a přejděte na http://mojedomena.cz/testpath. Měli byste být přesměrováni na službu test-service ve vašem clusteru.

 

Ingress představuje efektivní způsob, jak řídit přístup k aplikacím běžícím v Kubernetes clusteru z externího prostředí. S pomocí Nginx Ingress Controlleru a správně definovaných pravidel Ingress lze snadno dosáhnout požadovaného směrování provozu. Tento návod představil základní postup konfigurace na systému CentOS 7, který lze dále přizpůsobit specifickým potřebám vaší aplikace.